Dofinasowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 124 333,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

(...)

HETMAN PRODUKCJA W. KORZEP, K. KORZEP - półka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wzrost Konkurencyjności firmy Hetman Produkcja s.c. dzięki wdrożeniu wyników badań B+R, nowej technologii produkcji oraz nowej kategorii ubrań roboczych"

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa HETMAN PRODUKCJA W. Korzep, K. Korzep- sp. cywilna poprzez unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego wnioskodawcy

Wartość projektu:                        2 691 830,54 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:     793 036,00 PLN